"கிலாபத்" அரசாங்கம் ஒரு சமகாலப் பார்வை

(0 votes)
"கிலாபத்" அரசாங்கம் ஒரு சமகாலப் பார்வை
07 September
2012
Written by:

"கிலாபத்" என்பது அனைத்து மனிதர்களினதும் சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பன உறுதிப் படுத்தப் படும் விதத்திலமைந்த நீதியான ஆட்சியையே குறிக்கின்றது.

உண்மையில் தூதர் அவர்கள் நபிப்பட்டம் கிடைப்பதற்கு முன் கைச்சாத்திட்ட ஹில்புல் புலூலும் மதீனா சாசனமும் பல்லின சமூகங்களையும் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்ற ஒரு கூட்டு உடன்படிக்கை அல்லது கூட்டு அரசாங்கம் என்றே கருதவேண்டும்.

அவ்வாறில்லாமல் கிலாபத் என்பதனை முழு உலகையும் அல்லது ஒரு நாட்டை அந்த நாட்டு மக்களின் தெரிவைக் கருத்தில் கொள்ளாது கிலாபா என்ற சுலோகத்தின் கீழ் முஸ்லிம் அரசின் கீழ் ஒன்றிணைப்பது என்பதுதான இலக்கு என்பதாகக் கருதினால் அது ஒருவகையான காலணித்துவ முயற்சியாகும். அல்குரான் குறிப்பிடும் மக்களின் தெரிவு (ஷுரா), நீதி, சுதந்திரம் என்பவற்றிற்கு முரனான அமைப்பை அது பெறும்.

அல்குரான் எம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்ற எக்கால கட்டத் திலும் நாம் சிறிது விட்டுக்கொடுக்கக் கூடாத விழுமிய ங்களான நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பவை அனைத்து மனிதர்களுக்கும் உறுதிப்படுத்தும் விதத்தில் எமது சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் முன்னெ டுப்புக்கள் அமைதல் வேண்டும்.

தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அரச அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி நீதியையும் பாதுகாப்பையும் சுதந்திரத் தையும் கருத்தில் கொள்ளாது நடைமுறைப்படுத்தியதாக சமூக, பொருளா தார,  அரசியல் விகார ங்களில் ஒரு உதாரணத்தைக் கூட யாராலும் முன்வைக்க முடியாது.

எந்த ஒரு ஹதீஸாக இருப்பினும் குரான் விளக்கமாக இருப்பினும் அதனை அதற்குறிய இடத்திலி ருந்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு ஆலிமின் பணி மூன்று விதமான பின்புலங்களைக் கொண்டதாக இருத்தல் வேண்டும்.

1. நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் அரேபிய சமூகத்தின் இயங்குவதற்காக வேண்டு அல்குர்னும் மாறாத்தன்மை கொண்ட விழுமியங்களுக்கு மேலதகிகமாக அச்சமூக நிலைமைகளைக் கருத்திட்கொண்ட படிமுறையான மாற்றத்தை வேண்டி மாறும் தன்மை வாய்ந்த சட்டங்களை முன்வைத்துள்ளான்.

2. இதனைத் தொடர்ந்து வந்த இமாம்கள் இவ்விழுமியங் களையும் சட்டங்களையும் வேறுபடுத்தி அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் மாறாத்தன்மை வாய்ந்த விழுமிய ங்களை உறுதி செய்வதற்காக அவர்கள் வாழ்ந்த சமூக ங்களின் நிலைமையைப் புரிந்துகொண்டு புதிய சட்டங் களை முன் வைக்கலாயினர்.

3. இன்று அல்குரான் மற்றும் நபி அவர்களது சுன்னா என்பவற்றின் மூலம் எமக்குக் கிடைத்துள்ள மாறாத் தன்மை வாய்ந்த விழுமியங்களை நபியவர்கள் காலத் திலும் அதற்குப்பின்னால் வந்த இமாம்கள் காலத்திலும் எவ்வாறு புரிந்து அச்சமூகங்களின் நிலைமைகளுக்கு ஏற்றது போன்று புதிய புதிய சட்டங்களை இயற்றி அவ்வக் கால இமாம்கள் மாறாத்தன்மை வாய்ந்த அவ்விழுயங்களை உறுதி செய்தனரோ அதே போன்று இன்றுள்ள சமூக அமைப்பை மிக ஆழமாக விளங்கி அல்குரானும்சுன்னாவும் முன்வைக்கின்ற மாறாத் தன்மை வாய்ந்த விழுமியங்களை உறுதி செய்வதே எமது பணியாகும்.

அந்தவகையில் அரசியல் மாதிரியாக இருக்கட்டும், பொருளாதார மாதிரியாக இருக்கட்டும் அல்லது இதர முறைமைகளாக இருக்கட்டும். அவை ஒவ்வொன்றும் சமூக ஒழுங்கைப் பொருத்து வித்தியா சமான தராதரங்களில் அல்குரானும் சுன்னாவும் முன்வைக்கும் விழுமியங்கள் நடைமுறைப் படுத்தப் படும் அமைப்பில் காணப்படலாம்.

இந்நிலையில் சமகால ஆலிம்களின் பணியாக நாம் வாழுகின்ற சமூக அமைப்பில் அல்குரானிய விழுமிய ங்களான நீதி, பாதுகாப்பு, சுதந்திரம் என்பவற்றை உறுதி செய்யும் விதத்தில் ஏற்கெனவே இருக்கின்ற ஒழுங்கு களை சீர்திருத்தம் செய்வதுதான் எமது கடமையாகும்.

இங்கு அல்குரானிய விழுமியங்கள் பிரிதொரு சமூகத்தி னதும் அல்லது பல சமூகங்களினதும் விழுமியங்களா கவும் ஒரு அரசாங்கத்தின் விழுமியமாகவும் இருக்கும் பட்சத்தில் அவ்விழுமியங் களைப் பாதுகாப்பதே எமது பணியாகும். மாற்றமாக அவ்விழுமியங்கள் முஸ்லிம் களால் முஸ்லிம் பெயர்களில் மாத்திரம் வரும் போதுதான் ஏற்றுக்கொள்வோம் எனின் அது இஸ்லா மிய அடிப்படை களுக்கு முற்றிலும் முரண்பட்டதாகும். 

எனவே இன்று கிலாபாவை இலக்காகக் கொண்டு செயற்படல் என்பது கிலாபாவின் பின்னால் உள்ள மாறாத்தன்மை வாய்ந்த நீதி, சுதந்திரம் பாதுகாப்பு எனும் விழுமியங்களை அனைத்து மனிதர்களுக் கும் உறுதி செய்வதனை இலக்காகக் கொண்டு செற்பட லையே குறிப்பிடுகின்றது.

அத்துடன் முஸ்லிமல்லாதவர்களால் முன்வைக்கப் படுகின்ற எந்த ஒரு வழிமுறையாயினும் அவை அல்குரானிய விழுமியங்களுக்கு இணங்க இருக்கும் பட்சத்தில் அவை இஸ்லாமிய விழுமி யங்களே. முஸ்லிமல்லாத ஒரு அரசாங்கமாக இருப்பினும் அவ்வரசு அல்குராணிய விழுமியங் களான நீதீ சுதந்திரம் பாதுகாப்பு என்பவற்றை அனைத்து மக்களுக்கும் உறுதிப்படுத்தும் எனின் அவ்வர சாங்கத்தின பெயரும் கிலாபா அல்லது கிலாபாவை ஒத்த அவ்வப்போது சீர்திருத்தங்களை வேண்டி நிற்கின்ற அரசு என்றே கருதப்படல் வேண்டும்.

 

 • Ahamad Asrar · Friends with Latheef Farook and 4 others
  நீங்கள் ,கட்ப்ன்யில் பேச வானம் ,உண்மையில் உங்கள் பேச்சு real agent ஆஹஅத்தன் இருக்கிறது
   
 • Ahamad Asrar · Friends with Latheef Farook and 4 others
  என்ன பெசுஹிறது என்று விளக்கி பேசுங்கள்
   
 • Ummu Eimaan  இஸ்லாமிய கிலாபத்தை அகற்றியதன் ஊடாக இஸ்லாத்தை ஆட்சி பீடத்திலிருந்து அகற்றியமைதான் இஸ்லாத்தின் இந்த நீண்ட வரலாற்றின் முஸ்லீம்கள் மீது விழுந்த மிகப் பெரும் அடியாகும்.முஸ்லீம்கள் அனுபவித்து வரும் அனைத்து பிரச்சினைக்கும் இதுவே காரணமாகும்.இப்பெரும் துன்பத்தில் இருந்து முஸ்லீம்கள் மீண்டு இஸ்லாமிய அரசொன்றை உருவாக்குவதில் வெற்றி பெருவார்களேயானால் ஏனைய அனைத்துப் பிரச்சினைகளையும் தீர்ப்பதில் வெற்றி பெறுவார்கள்.மீண்டும் ஒருமுறை வரலாற்றை இஸ்லாமியப் போக்கில் நெறிப்படுத்துவது சாத்தியமாகும்.இப்பெரும் இலக்கை முன்னிறுத்திய நவீன இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் தோன்றியுள்ளன.கிளைப் பிரச்சினைகளில் முரண்படும் இஸ்லாமிய இயக்கங்களை பூரணமாக ஆட்சேபித்தல் பொருத்தமாகாது.இங்கு முரண்படுவது கிளைப் பிரச்சினையிலே,ஆனால் அடையவேண்டிய இலக்கு பாரிய விடயம் ஆகும்.இஸ்லாமிய அரசை அடைய குறிப்பிட்ட ஒரு வழிமுறையை மட்டும் காட்டி அது சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் நடைமுறைச் சாத்தியமற்ற நிலையிலும் அதனை முஸ்லீம்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என முஸ்லீம்களை இஸ்லாம் நிர்ப்பந்திக்கும் என எதிர் பார்க்க முடியாது.ஏனனில் இஸ்லாம் முக்காலத்திற்கும் ,சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கும் உகந்தது.

  இஸ்லாம் அல்லாத அரசில் பங்கு கொள்ளலாம் என்பதற்கு நபி யூசூப் அலை அவர்கள் இஸ்லாம் அல்லாத ஆட்சியில் பண்குகொண்டமையை ஆதாரமாகக் கொள்ளலாம்.அது போல் நபி ஸல் அவர்களது காலப் பிரிவில் மன்னர் நஜ்ஜாசி ஆட்சியில் தொடர்ந்திருந்தமையும் ,நாயகம் ஸல் அவர்கள் அதற்க்கு மறுப்புத் தெரிவிக்காமையும் இதற்க்கு இன்னொரு ஆதாரமாகும்.இதன் விளைவாக நஜ்ஜாசி இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறி விட்டார் எனக் கணிக்கப் படவில்லை.அதற்க்கு மாற்றமாக இறைத்தூதர் ஸல் அவர்கள் அவர் மரணித்ததும் அவருக்காக ஜனாஸா தொழுமாறு கட்டளை இட்டார்கள் என்பதும் அவதானத்திற்கு உரியது.
   
 • Ummu Hana  தொடரான பங்களிப்புகள் மூலம் அரசியல் இயந்திரம் முழுமையான சீராக்கத்திற்கு உட்பட்டு அங்கு வாழும் மக்களின் சுதந்திரம் பாதுகாப்பு என்பது உறுதிப்படுத்தப் படும் நீதியான ஒரு அரசு ஏற்படுமெனில் அதுவே இஸ்லாமிய அரசு அல்லது கிலாபத் ஆக அமையும். தூதர் (ஸல்) காலத்தில் அத்தகைய ஒரு மத்திய அரசு காணப்படாமைதான் அவ்வாறு புதிதாக ஒரு அரசை நிறுவவேண்டிய தேவையை ஏற்படுத்தியது.

  தூதர் அவர்கள் நபியாகத் தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு முன்னர் கைச்சாத்திட்ட ஹில்புல் புலூல் போன்ற ஒரு நிகழ்வு க்கு மக்கா வெற்றிக்குப் பின்பும் தான் தயார் என்று குறிப்பிட்டதன் மூலம் முஸ்லிம்களால் ஏற்படுத் தப்படாத நீதியான எந்த ஒரு நிர்வாக ஒழுங்கும் இஸ்லாமிய ஒழுங்கதான் என்பதனை தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்துகின்றார்க்ள்.

  அதேபோன்று ஒரு அரசு நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு எனும் இம்மூன்று விவகாரங்களிலும் சறுக்குகின்ற போது அது இஸ்லாம் எனும் பெயர்தாங்கிய அரசாக இருப்பினும் அது இஸ்லாமிய விழுமி யங்களுக்கு முரணான அநியாயக்கார அரசே.

  இதன் மூலம் தெறியவருவது என்னவெனில் நீதாயன (கிலாபா) அரசு என்பது எமது பங்களிப்பின் உபவிளை வே அன்றி கிலாபா உருவாவதன் விளைவாக ஏனைய அனைத்தும் சீராவது என்பது விதி அல்ல. எனவே சமூகப் பங்களிப்புக்கான எவ்விதமான தயார் நிலையும் அற்ற நிலையில் சமூகப்பங்களிப்பு இன்றி கிலாபா பற்றிக் கனவு காண்பதும், கிலாபா வந்தால் அனைத்தும் மாறிவிடும் என்பதாகக் கனவு காண்பதும் எனது கருத்துப்படி அழகான கனவாக இருந்த போதும் வெறும் கற்பனை மாத்திரமே.

  இந்தக் கற்பிதங்களில் இருந்து நாம் வெளிவந்து சமூக முன்னேற்றத்திற்காக எமது விழுமியங்கள் மூலம் இந்த நாட்டு அரசியலில் நீதி, பாதுகாப்பு, சுதந்திரம் என்ப வற்றை இந்த நாட்டு மக்கள் அனைவருக்குமானதாக மாற்றுவதற்கு உழைத்தல் மூலம் நீதியான அரசாங் கத்தை (கிலாபத்தை) ஏற்படுத்தலாம் என்பதனைப் புரிந்துகொள்வோம்.
   
 • Mohamed Nishad · Friends with Azeem Salam and 51 others
  “எம்மதமும் சம்மதம்” கோட்பாடு இஸ்லாத்தில் இல்லை:
   
  குறித்த கட்டுரையாளர் தடுமாற்றத்தோடு ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார். “ நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பன இஸ்லாம் அல்லாத ஆட்சியின் நிழலில் கிட்டுமெனின் அதுவும் இஸ்லாமிய ஆட்சிதான் “. எனவே இங்கு இஸ்லாம் என்ற கொள்கை முக்கியமன்று. மாற்றமாக மனிதனின் “ சுபீட்ஷமான வாழ்வே முக்கியம் “ என்றதொரு கற்பனை வாதம் முன்வைக்கப்படுகின்றது. முஸ்லிம் சிறுபான்மை நாடொன்றில் நிர்ப்பந்தமான ஒரு சூழலில் இக்கருத்து கோட்பாட்டு ரீதியாக பேசப்படமுடயும்.ஆனால் வரலாற்றிலிருந்து ஒரு உதாரணத்தையும் இதற்காக முன்வைக்க முடியாது.
   
  உண்மையில் இத்தகைய கற்பனை வாதத்தை கால்மமார்கஸ் முன்வைத்து நடைமுறையில் பலமில்லியன் மக்களை கொன்றொழித்த வரலாறு மிகவும் தூரத்தில் இல்லை. நீதி , சுதந்திரம், ஜனநாயகம் என்ற பெயரில் இந்நிமிடம் வரை அமெரிக்கா கொன்று குவிக்கும் மனித உயிர்களின் எண்ணிக்கை முடிவற்றது. கடந்த நூற்றாண்டில் “ மேற்கத்திய ஏகாதிபத்தியம் “நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு” என்ற போர்வையில் ஆபிரிக்க,ஆசிய நாடுகளை சுரண்டி, சூறையாடியதன் கொடுமையை நூற்றுக்கணக்கான நாடுகள் இன்னும் அனுபவிக்கின்றன.
   
  எனவே “ தக்வாவின் “ அடியாக உருவாகாத ஒரு சமூகத்தில் நீதி , சுதந்திரம், ஜனநாயகம் என்பன வெறும் சுலோகங்களே அல்லது பாமரமக்களை ஏமற்றுவதற்கான வெறும் கோஷகங்களே. காலனித்துவத்தின் விளைவாக தற்காலிகமாக இஸ்லாமிய உலகு சர்வாதிகாரமயப்பட்டதாக காட்டப்பட்டாலும் இன்ஷாஅல்லாஹ் இஸ்லாமிய உலகு தக்வாவை அடிப்படையாக கொண்ட உண்மையான நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பவற்றின் பால் மீளும் நாள் வெகுதொலைவில் இல்லை.  يوسف : 21(( وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ))
   
 • Sikkandar Winner  கடந்த1400 வருட முஸ்லிம்களின் வரலாற்றை தயவு செய்து திறந்த மனதுடன் படித்துப்பார்க்க யாரும் முன் வரவில்லை, முதல் 30 வருடங்கள் தான் சற்று அமைதியாக அதுவும் ( அபு பக்கர், உமர், உஸ்மான்(ரழி அல்லாஹு அன்ஹும்) ஆகிய மூன்று நபர்களுடைய ஆட்சிகாலம் மட்டும் தான் அமைதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு, சமஉரிமை ஆகியவற்றுடன் நடந்து இருக்கிறது, இவர்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அனைத்தும் தலைகீழாக மாறிவிட்டது, அடுத்து இரண்டாம் உமர் என்று அறியப்பட்ட உமர் பின் அப்துல் அசீஸ் ன் கால கட்டம் மட்டும் தான் அமைதியை பார்த்து இருக்கிறது, அதன் பிறகு நடந்த அனைத்துமே கொலை,கோஷ்டிபூசல்,வன்முறை,இன அழிப்பு , என்று தான் நடந்து இருக்கிறது,அதற்கான காரணம் என்னவென்றால் இஸ்லாத்தை படித்தவர்கள் ஆட்சியில் இல்லை அல்லது தவறான முரயில் இஸ்லாத்தை படித்தவர்களின் கைகளில் ஆட்சி சென்று முஸ்லிம் சமுதாயம் தனக்குள் அடித்துக்கொண்டு செத்த காலங்கள் தான் மிக அதிகம் தயவு செய்து இதனை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும், அந்த அணைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் மூல காரணம், மதத்தையும் ஆட்சியையும் கலந்தது தான், இதனைப்பற்றிய தங்கள் கருத்துகளை அனைவரும் பதியுமாறு கேடுக்கொல்கிரய்னே
   
 • Sikkandar Winner  அதனால் அரசியலையும் மதத்தையும் தனியாக பிரித்து பார்க்கும் பழக்கம் நமக்கு வர வேண்டும், மேற்கு நாடுகள் அதை' தான் செய்தன தங்களுக்குள்' அவை protestant , catholic, என்று அடித்துக்கொண்ட காலங்களும் இருந்தன தற்போது நேடோ வை வைத்துக்கொண்டு தங்களுக்குள் ஒற்றுமையாக இருந்து அடுத்தவர்களை அடிக்க ஆரம்பித்ததே அவர்கள் அரசியலையும் , மதத்தையும் பிரித்தது தான் காரணம், your comments needed
   
 • Abdul Akbar · Friends with Mohamed Ismail Abdul Manaff
  secularism is haraam
   
 • Ummu Hana  நான் இஸ்லாத்தின் இலக்கு உலகில் சுபிட்சமான வாழ்வை அனைத்து மக்களுக்கு ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதுதான் என்று குறிப்பிடுகின்ற போது அதனை சரியாகப் புரிந்துகொள்ளாமல் எம்மதமும் சம்மதமாகக் குறிப்பிடுவதாகவும் இஸ்லாம் என்ற கொள்கையை விடவும் சுபீட்சமான வாழ்வே முக்கியம் என்று குறிப்பிடுவதாகவும் கருத்துரைப்பது .........????? (அறிவுபூர்வமானதாக இல்லை)
   
 • Ummu Hana  அரசில் பங்களிப்பு என்பது சமூகத்தில் சமூக விவகாரங் களான பாதுகாப்பு சுதந்திரம் நீதி என்பவற்றை உறுதிப் படுத்தலே. இத்தகைய ஒரு அரசியல் ஒழுங்கின் பன்மைத்தவப் பண்பை ஹில்புல் புலூல் உறுதிப் படுத்துகின்றது. இதனால்தான் தூதர் (ஸல்) மக்கா வெற்றிக்குப் பின்பும் நபித்துவத்திற்கு 20 வருடங்களுக்கு முன்பு நிகழ்ந்தது போன்ற இன்னொரு நிகழ்வில் பங்குபற்ற ஆசைப்படுவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.
   
 • Abdul Akbar · Friends with Mohamed Ismail Abdul Manaff
  aanal hilful fuloolai pondru oru amaipai rasool sal virumbinarhale oliya adai niruva villai,anal dawla islamai (khilafah)niruvinaarhal,en?
   
 • Mohamed Nishad · Friends with Azeem Salam and 51 others
  இஸ்லாத்திற்கு மாற்றீடு கிடையாது:

  மதிப்புக்குரிய கட்டுரையாளர் அவர்களே: நான் ஒன்றும் கற்பனையில் எழுதவில்லை. நீங்கள் எழுதிய கீழ்வரும் வார்த்தைகள் குறித்த இஸ்லாமிய பார்வையை ஆதரபூர்வமாக முன்வெய்த்துள்ளேன்.
  இவ்வார்த்தைகளுக்கு மறை முகமான அர்த்தம் ஏதும் இருக
  ்க வாய்ப்பில்லை.

  -“ அத்துடன் முஸ்லிமல்லாதவர்களால் முன்வைக்கப் படுகின்ற எந்த ஒரு வழிமுறையாயினும் அவை அல்குரானிய விழுமியங்களுக்கு இணங்க இருக்கும் பட்சத்தில் அவை இஸ்லாமிய விழுமி யங்களே. முஸ்லிமல்லாத ஒரு அரசாங்கமாக இருப்பினும் அவ்வரசு அல்குராணிய விழுமியங் களான நீதீ சுதந்திரம் பாதுகாப்பு என்பவற்றை அனைத்து மக்களுக்கும் உறுதிப்படுத்தும் எனின் அவ்வர சாங்கத்தின பெயரும் கிலாபா அல்லது கிலாபாவை ஒத்த அவ்வப்போது சீர்திருத்தங்களை வேண்டி நிற்கின்ற அரசு என்றே கருதப்படல் வேண்டும்.” -

  இஸ்லாமியப்பார்வை:-
   
  .(( அல்லாஹ்விடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மார்க்கம் இஸ்லாம் மட்டுமே )) ( ஆல இம்ரான்: 19 ) .
  ஒன்றில் அல்லாஹ்வின் சட்டம் அல்லது மனித சட்டம்.
  ( ஒரு முறை உமர் (ரழி) அவர்கள் தவ்ராத் வேதத்தின் வாசகம் அடங்கிய ஒரு ஏட்டை கையில் வைத்திருந்தார்கள். இதனை கண்ட நபியவர்கள் கடுமையாக கோபப்பட்டு சொன்னார்கள் “நிச்சியமாக மூஸா (அலை) உயிருடன் இருந்தாலும் என்னை பின்பற்றுவதை தவிர அவருக்கு வேறு வழி கிடையாது “ ). ( முஸ்னத் அஹ்மத்:3/338 ).

  இஸ்லாம் கிடைத்த பின்னர் தவ்ராத்தை பின்பற்ற அனுமதியில்லை எனின் அடுத்த மனித கொள்கைகளின் நிலையை கூறத்தேவையில்லை.

  இர்பாஸ் பின் ஸாரியா (ரழி ) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்: இறைத்தூதர் ( ஸல்) அவர்கள் ஒரு உபதேசம் செய்தார்கள் அதனை கேட்டு உள்ளங்கள் அஞ்சின. கண்கள் கண்ணீர் வடித்தன.எனவே நாம்” அல்லாஹ்வின் தூதரே! இது ஒரு இறுதி உபதேசம் போல் இருக்கிறது எனவே எம்மீது சுமத்தும் பொறுப்பு என்ன என கேட்டோம்.அதற்கு நபியவர்கள் இரவும் பகலை ஒத்த வெண்மையான பாதையில் உங்களை விட்டுள்ளேன்.. யார் அதனை விட்டு விலகி விடுகிறாரோ அவர் அழிந்து விடுவார் என்கிறார்கள். (முஸ்னத் அஹ்மத் : 4/126 )

  உமர்( ரழி ) அவர்கள் கூறினார்கள் இஸ்லாத்தின் மூலம் அல்லாஹ் எம்மை கண்ணியப்படுத்தினான். எனவே நாம் இஸ்லாம் தவிர்ந்த வேறு ஒன்றின் மூலம் கண்ணியத்தை தேடினால் அல்லாஹ் எம்மை இழிவு படுத்தி விடுவான்).( முசானப் இப்ன் அபீ சாய்பா:13/41)

  எனவே மேலே குறிப்பிட்ட ஆதரங்களின் அடிப்படையில் இஸ்லாம் தவிர்ந்த வேறொரு கொள்கையின் பின்புலத்தில் இஸ்லாமிய அடிப்படை விழுமியங்களை அடையலாம் என எதிர்பார்ப்பது இஸ்லாமிய நோக்கில் பாரிய சிந்தனை பிறழ்வாகும்..

  அப்படியாயின் சிறுபான்மை முஸ்லிம் நாடொன்றில் எப்படி வாழ்வது என ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கலாம். இங்குதான் சிறுபான்மை முஸ்லிம்களுக்கான “ சட்ட ஒழுங்கு “என்ற எண்ணக்கரு இஸ்லாமிய விதிமுறைகளுக்கு இணங்க வகுக்கப்பட வேண்டயுள்ளது. இங்கு நிர்ப்பந்தம் ,விதிவிலக்கு ,இருதீமைகளில் பாதிப்பு குறைந்த தீமை போன்ற விதிகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளுக்கு வரல் . இது இத்துறைசார் நிபுணர்களின் பணியாகும்.  ஆனால் ஒரு முஸ்லிமின் அடிமனதில் இஸ்லாம் மட்டுமே மனிதனுக்கு வழி காட்டக்கூடியது என்ற நம்பிக்கை மிக ஆழமாக இருத்தல் வேண்டும். இதுவே ஈமானின் அடிப்படையாகும்.
   
 • Ummu Hana  நீங்கள் முன்வைக்கின்ற எந்த வாதமும் எனது கருத்தை மறுதலிப்பதாக இல்லை.

  ஆரம்பத்தில் உங்களது இந்த வாசகத்தை 'ஒரு முஸ்லி மின் அடிமனதில் இஸ்லாம் மட்டுமே மனிதனுக்கு வழி காட்டக்கூடியது என்ற நம்பிக்கை மிக ஆழமாக இருத் தல் வேண்டும். இதுவே ஈமானின் அடிப்படையாகும்.'
  இதடைனப் பூரணமாக மனப்பூர்வமாக விசுவாசிப்பித் விளைவாகவே தொடர்ந்தும் இது குறித்து எழுதுகின் றேன்.

  எனது கருத்தை இன்னொரு விதத்தில் குறிபிடுவதா யின் நன்மையை ஏவி தீமையைத் தடுத்தல் என்பது ஒரு முஸ்லிம் தனிநபரதும் அல்குரானிய விழுமிய ங்களை ஏற்றுள்ள ஒரு சமூகத்தினதும் கடமையாகும். இதன் கருத்து ஏற்கனவே சமூகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு நன்மையை அது முஸ்லிம்களால் இஸ்லாத்தின் பெயரால் முன்வைக்கப்படவில்லை என்பதற்காக மறுப் பதாகவும் அதே நன்மையை நாம் இஸ்லாமிய... அடை மொழியிட்டு ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு இஸ்லாமிய அரசின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தினால்தான் ஏற்போம் என்ற வாதம் அல்குரானின் பார்வையில் பலவந்தப்படுத்த லாகும்.

  ஒரு அரசாங்கம், முஸ்லிமாயினும் சரி முஸ்லிம- ல்லாத அரசாயினும் சரி, அல்குரான் ஒரு அரசிடம் எதிர்பார்ப்பது போன்று நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பவற்றை உறுதிப்படுத்துமாயின் அதனை மீண்டும் அழித்துவிட்டு இஸ்லாமிய அரசின் பெயரில்தான் அதனை முன்வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நன்மையான ஒரு விடயம் சமூகத்தில் ஏற்கெனவே இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஊக்குவிப்பதும் தான் நன்மையை ஏவுதல் என்பதன் கருத்தாகும்.

  நான் இதன் மூலம் குறிப்பிடவருவது என்னவெனில் இலங்கையில் அரசியல்யாப்பில் அநேகமான பகுதி நீதி, பாதுகாப்பு, சுதந்திரம் என்பன எமது நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் உறுதிப்படுத்தப்படல் வேண்டும் என்பதனைக் கோட்பாட்டளவில் ஒத்துக்கொள்கின்றது. எனவே இங்கு இலங்கை அரசியல்யாப்பில் காணப்படும் நீதி, பாதுகாப்பு, சுதந்திரம் போன்ற கோட்பாடுகள் எமது இஸ்லாமிய அரசியல் கோட்பாடுமாகும் என்பதனை எமது நாட்டில் உள்ள அனைத்து சமூகங்களுக்கும் தெறியப்படுத்துவதும் இதற்கு அடுத்த கட்டமாக நீதி, பாதுகாப்பு, சுதந்திரம் என்பவற்றை நடைமுறையில் கொண்டு வருவதற்கு அவ்வரசியல் யாப்பில் ஏற்படுத்த வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் என்ன என்பதனையும் இதனை எத்தகைய வழிமுறைகள் மூலம் நடைமுறை- க்குக் கொண்டுவருவது என்பது குறித்த பங்களிப்புமே இந்த நாட்டில் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய அரசியல் பணியாகும்.

  இதனை இன்னொரு வசனத்தில் குறிப்;பிடவதாயின் இஸ்லாமிய விழுமியங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு அரசாங்கத்திற்கு இருக்க வேண்டிய அநேக பண்புகள் இலங்கை அரசியல்யாப்பில் குறைந்த பட்சம் கோட்பாட்டளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதனை சீர்திருத்தங்களுக்கு உட்படவேண்டிய கிலாபாவின் அநேக பண்பக்கூறுகளைக் கொண்ட அரசியல்யாப்பைக் கொண்ட அரசு என்று ஏற்றுக் கொள்வதன் மூலம் இலங்கையில் அரசியல் களத்தில் எமது விழுமியங்கள் மூலம் பங்களிப்புச் செய்து இஸ்லாமிய விழுமியங்களை நடைமுறைப் படுத்துவதன் மூலம் (இவற்றுள் அநேமானவை கோட்பாட்டளவில் தேசிய விழுமியங்களுமாகும்) இஸ்லாம் இலங்கை வாழ் அனைத்து மக்களுக்கும் அருள் என்பதனை நடைமுறையில் காட்டுவோம்.
   
Read 253369 times Last modified on Thursday, 17 October 2013 18:52
UmmuHana

UmmuHana is a reformer, political analyst and social and human rights activist who writes in English and Tamil. UmmuHana contributes on various domains including Pluralism, Reform, Policy review & development and  and cultural studies.

Email: info@ummuhana.com

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Latest Posts

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Sri Lankan personal …

01.12.2016 Opinion

Sri Lankan personal laws between justice and freedom – A value based perspective

No century in recorded history has experienced so many social transformations and such radical ones as the twentieth century (Peter,...

Read more

A reflection on Oxfo…

25.09.2015 Opinion

A reflection on Oxford Professor Tariq Ramadan’ Visit to Sri Lanka

“Pluralism is a fact and now we have to deal with it and try to find solution. It starts with...

Read more

பலதாரமணம் குறித்த இஸ…

31.03.2015 ஒரு கருத்து

பலதாரமணம் குறித்த இஸ்லாத்தின் பார்வை

முற்குறிப்பு இஸ்லாம் குடும்பக் கட்டமைப்பில் ஸ்திரத்தனமையை ஏற்படுத்துவதில் விசேடகவணம் செலுத்தியுள்ளது. குடும்ப அலகினுள் அன்பு, நேசம், காதல், ஒற்றுமை, கண்ணியம், நீதி, சுதந்திரம், பாதுகாப்பு என்பன உறுதிப்படுத்தப் படுவதனை...

Read more

முஹ்சியின் குவைத் ஹொ…

13.11.2014 ஒரு கருத்து

முஹ்சியின் குவைத் ஹொஸ்பிடலை உயிரூட்டும் ஆரம்ப முயற்சி தோல்வி!

ஸகாத் நிதி மூலம் கட்டப்பட்ட புத்தளம் குவைத் ஹொஸ்பிடலில் காணப்படும் பல மில்லின் ரூபாக்கள் பெறுமதியான சொத்துக்கள் பாவிக்கப்படாத நிலையில் அழிந்து போவது குறித்து கடந்த நான்கு...

Read more

Hon Imtiyaz: Appeal …

07.11.2014 Opinion

Hon Imtiyaz: Appeal for Intervention Into Puttalam Kuwait Hospital Issue

Hon. Imthiya Baakir Makar.  MP Member of Parliament  Kalutara District Beruwala. Hon. Sir, Appeal for Intervention Into Puttalam Kuwait Hospital Issue  

Read more

குவைத் ஹொஸ்பிடல் - வ…

28.10.2014 செய்திகள்

குவைத் ஹொஸ்பிடல் - வெளிநாட்டுப் பயிற்சி பெற்ற தாதியின் ஏக்கம்

"இது போல எப்போதும் இருக்குமென்றால் பயிற்சி பெற்ற நாம் வீட்டில் இருக்க தேவை இல்லையே?" குவைத் வைத்தியாலை பிரச்சினையை நாம் கையிலெடுத்து இரண்டு மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்டன என...

Read more

Search

Authorization