"நான் ஒரு தனியாள் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க நினைக்கிறேன். அதுதான் குவைத் ஸக்காத் நிதியில் இருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்ட மில்லியன் கணக்காண ருபா பெறுமதியான இயந்திரோபகரணங்கள் அழிவடைகின்றன. இது ஒரு சமூகக் குற்றச் செயல் என்று எனக்குப் படுகிறது. செயலிழந்துள்ள குவைத் வைத்திய சாலையில் இருந்து மீட்கப்பட்டு அவைகள் புத்தளம் தள வைத்திய சாலைக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எனது போராட்டம். " Newton Isaac

Page 2 of 2

Authorization