நமது சமூகத்தில் நிலவும் திருமண ஒழுங்கு எந்தளவுக்கு இஸ்லாமிய விழுமியங்களைப் பேணியதாகவும், சரியாகப் புரிந்துகொண்டதாகவும், இஸ்லாம் முன்வைக்கும் பெருமானங்களைப் பிரதிபலிப்பதாகவும் உள்ளது?

Authorization